Test banner
Characters (3)
Garim Garim @ Eonar
Level 110 Orc Shaman
Average item level: 970

Faiya Faiya @ Eonar
Level 110 Troll Mage
Average item level: 929

Fastjack Fastjack @ Eonar
Level 110 Goblin Priest
Average item level: 931