Test banner
Characters (3)
Garim Garim @ Eonar
Level 120 Orc Shaman
Average item level: 319

Faiya Faiya @ Eonar
Level 110 Troll Mage
Average item level: 213

Fastjack Fastjack @ Eonar
Level 120 Goblin Priest
Average item level: 340